Πρόγραμμα Επιδότησης για την κάτάρτιση Ενεργειακών Επιθεωρητών


Πρόσκληση προς Δικαιούχους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, υλοποιούν Πρόγραμμα ενίσχυσης δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η οικονομική ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της  ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, μέσω καταβολής προκαθορισμένου ποσού ενίσχυσης ανά κατηγορία Ενεργειακού Επιθεωρητή σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  • Κατηγορία 1. Ενίσχυση ενεργειακών επιθεωρητών κτηρίων: Ποσό ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ (ελάχιστη εκπαίδευση 60 ωρών)
  • Κατηγορία 2. Ενίσχυση ενεργειακών επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης: Ποσό ενίσχυσης ύψους 200 ευρώ (ελάχιστη εκπαίδευση 30 ωρών)
  • Κατηγορία 3. Ενίσχυση ενεργειακών επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού: Ποσό ενίσχυσης ύψους 200 ευρώ (ελάχιστη εκπαίδευση 30 ωρών)

Το ποσό της επιδότησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 400 ευρώ ανεξάρτητα από το κόστος της κατάρτισης που αυτοί καταβάλλουν.

Δικαιούχος  του Προγράμματος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 100/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α ́) και το άρθρο 52 του Ν.4178/2013 (174 Α’), και απευθύνεται σε Διπλωματούχους Μηχανικούς ή Αρχιτέκτονες, μέλη του Τεχνικού ΕπιOμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένο (αναγνωρισμένο) εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 192/2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β’) όπως ισχύει.

Δκαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μονο φυσικά πρόσωπα υποψήφιοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι εφεξής καλούνται δικαιούχοι του Προγράμματος

Επιπλέον κριτήρια για την ανάδειξη των δικαιούχων της ενίσχυσης είναι:

  1. Εισοδηματικά: Με βάση το δηλωθέν εισόδημα, του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος.
  2. Ηλικιακά: Με βάση τα έτη από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου ή του διπλώματος.
  1. Γεωγραφικά: Με βάση την Περιφέρεια της δηλωθείσας επαγγελματικής έδρας.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με αυστηρή σειρά κατάταξης, βάσει κατάλληλης μοριοδότησης που προκύπτει από την αξιολόγηση των  κριτηρίων (1,2).  Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού στο δικαιούχο είναι η επιτυχής παρακολούθηση του σεμιναρίου που επέλεξε και η αντίστοιχη επιτυχής απόκτηση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν ολοκληρώσει, ή πρόκειται να ολοκληρώσουν, την εξειδικευμένη κατάρτιση για να αποκτήσουν την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε κύκλους ανά συγκεκριμένα και τακτά χρονικά διαστήματα.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.) και από Εθνική Δημόσια χρηματοδότηση.Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Η αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα γίνεται μέσω του http://www.buildingcert.gr συμπληρώνοντας ορισμένα επιπρόσθετα πεδία στη φόρμα «Υποψήφιοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές» / «Αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης». Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους,   από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης (20/9/2012 ) έως την  11 Οκτωβρίου 2013 (ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων)

 

Δείτε σχετικά:

(πηγή άρθρου)

Παράταση σε Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013


Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανασίου Σκορδά δίνεται παράταση έξι (6) μηνών σε όλους όσοι είναι ενταγμένοι στα προγράμματα:

Α) «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (που έληγε στις 13/7) και

Β) «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (που έληγε στις 6/9)

Η παράταση αρχίζει από την ημερομηνία λήξης των προγραμμάτων.

Στα δυο αυτά προγράμματα εντάχθηκαν συνολικά 2650 επιχειρηματίες εκ των οποίων οι 1709 δεν είχαν υλοποιήσει το απαραίτητο ποσοστό της επένδυσης. Η παράταση εδόθη προκειμένου οι ενταγμένες επιχειρήσεις να έχουν πρόσθετο χρόνο για να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους, μέσα σε ένα περιβάλλον περιορισμένης ρευστότητας.

(αναδημοσίευση)

Δάνεια επιχειρηματικότητας επιμερισμού ρίσκου για MME


Jeremie Funded Risk Sharing for Entrepreunership

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
Περίοδος υποβολής: 10/6/2013 (έως εξαντλήσεως του προυπολογισμού ) έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
Συνοπτική περιγραφή:Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω της τράπεζας Eurobank. O επιχειρηματίας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προιόντος αυτού JEREMIE θα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Η ομάδα έργου της Corfu Planning βρίσκειται στη διαθεσή κάθε υποψήφιου επενδυτή για περαιτέρω διευκρινήσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε μια πρώτη συνάντηση με τα στελέχη μας και να ενημερωθείτε περαιτέρω για τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας καθώς και να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις τρέχουσες Επιδοτήσεις για Επιχειρήσεις ή  για Ιδιώτες.