Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης απο τον Ο.Α.Ε.Δ. για ανέργους έως 35 ετών για να ανοίξουν δική τους επιχείρηση


Η Corfu Planning σας ενημερώνει οτι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης προγράμματος προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης  επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών,  με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία».

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Προυποθέσεις Συμμετοχής: προτεραιότητα στους ανέργους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.  Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν:

  • ηλικία έως 35 ετών,
  • κάρτα ανεργίας σε ισχύ μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της επιχείρησης στη ΔΟΥ,
  • περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης στον ΟΑΕΔ, και
  • παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας στον ΟΑΕΔ.

Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στο ΦΕΚ (16/12/2013) και μετά.

Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει γίνει η έναρξη πριν την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών, σε κάθε περίπτωση όμως ο δικαιούχος θα πρέπει να προχωρήσει σε έναρξη το αργότερο μέσα σε 2 μήνες από την προέγκριση, δηλαδή τη θετική αξιολόγηση, της αίτησής του.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ, καθώς και οι ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.Οι άντρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι ακόλουθες έντεκα (11) περιφέρειες της χώρας: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000,00 και θα καταβληθεί σε 3 δόσεις  κατά τη διάρκεια του πρώτου 12μήνου ζωής της επιχείρησης, ως εξής:

  • 4.000 ευρώ με την έκδοση της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» του ΟΑΕΔ,
  • 3.000 ευρώ μετά από 6 μήνες,
  • 3.000 ευρώ μετά από 12 μήνες.

 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ενταγμένοι ΝΕΕ θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) όπως αυτό ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης Στοχευμένων Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων.

 Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνονται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr

 Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από 30/12/2013.

Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης των Αιτημάτων Θεραπείας (ΠΕΠ 2013)


Ανακοινώθηκε απο τον ΕΦΕΠΑΕ η συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας των προτάσεων που κρίθηκαν ως απορριπτέες στα πλαίσια του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» (ΠΕΠ 2013). Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας είναι να εξετάσει τα αιτήματα θεραπείας επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε περιπτώσεις απόρριψης.

Η επιτροπή, για κάθε αίτημα θεραπείας που εξετάζει, καταγράφει την απόφαση της σε πρακτικά και γνωμοδοτεί σχετικά στη Μονάδα Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Η Μονάδα Α2 προχωρεί σε έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης ενστάσεων. Σε περίπτωση αποδοχής ενστάσεων, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, προωθεί για αξιολόγηση τις σχετικές προτάσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο 12. «Διαδικασία Αξιολόγησης και Ένταξης Έργων» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος και στο Παράρτημα XIII. «Αρμόδια Όργανα και Διαδικασία Αξιολόγησης».

Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή και έκδοση της απόφασης ένταξης ή απόρριψης επενδυτικών σχεδίων και σε κάθε περίπτωση μετά και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης για όσες προτάσεις κριθεί απαραίτητο να αξιολογηθούν.

Η ομάδα έργου της Corfu Planning βρίσκεται στη διάθεση σας για να σας υποστηρίξει εξατομικευμένα, με εχεμύθεια, επαγγελματισμό και χωρίς καθυστέρηση. Εαν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες για τους Δυνητικά Δικαιούχους του Προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ»


H Διαχειριστική Ευρωπαικών Προγραμμάτων κοινοποίησε την ακόλουθη παρουσίαση σε μορφή pdf για την διευκόλυνση της υλοποίησης έργων απο τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών» .

Η ομάδα έργου της Corfu Planning βρίσκεται στη διάθεση σας για να σας υποστηρίξει εξατομικευμένα, με εχεμύθεια, επαγγελματισμό και χωρίς καθυστέρηση. Εαν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Δείτε εδώ την παρουσίαση.

 

Έντυπα Τροποποίησης και Ενδιάμεσης Πιστοποίησης του Προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών»


Έντυπα Τροποποίησης και Ενδιάμεσης Πιστοποίησης του Προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών»

Οδηγίες για την κατάρτηση και υποβολή αίτησης ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών

 

(via)

Τροποποιημένος Οδηγός και Παραρτήματα για την Δράση «Ε.Α. Απροβλέπτων»


https://i0.wp.com/www.bbclub.gr/energy/images/neo.gif ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 03/12/2013