Γνωρίστε το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)

ΕΠΑΝ ΙΙ - Η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης
Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 12017/1245/27-10-2010 (ΦΕΚ Β’ 1697/27-10-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα, εντός του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), προκειμένου να συνδράμει στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και όλων των τύπων των Εταιρειών, είτε αυτές είναι υπό σύσταση, ή νέες, ή ακόμα και υφιστάμενες, σε κάθε περίπτωση, όμως, οικονομικά βιώσιμες.
Α’ Προκήρυξη – Ταμείο Δανειοδοτήσεων
Οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ), οι οποίοι έχουν επιλεγεί, θα ενεργήσουν ως Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής με σκοπό την συνεπένδυση κεφαλαίων τους ανάλογα με τη Δράση που θα υλοποιήσουν, σε Ταμεία Δανειοδοτήσεων, που θα παρέχουν δάνεια συνολικού ύψους 900 εκ €, με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Οι κατηγορίες Στοχευόμενων Δράσεων, στις οποίες εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων καθώς και οι επιλεγμένες Τράπεζες είναι οι εξής:
Κατηγορία Δράσης Α: Γενική επιχειρηματικότητα (επενδύσεις Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011ΦΕΚ Α 8/01.02.2011, ALPHA BANK)

B‘ Προκήρυξη – Ταμείο Εγγυοδοσίας
Οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ), που θα προχωρήσουν σε συνεργασία θα ενεργήσουν ως Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής με σκοπό την παροχή δανείων εγγυημένων από το ΤΕΠΙΧ, συνολικού ύψους 450 εκ €, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Τα δάνεια θα χρηματοδοτούν την επέκταση και ανάπτυξη ή/και τον εμπορικό κύκλο της επιχείρησης μέσω επενδυτικών δανείων και δανείων ειδικού σκοπού – επιχειρηματικής κίνησης και αναμένεται να είναι διαθέσιμα στην αγορά εντός του Απριλίου 2012.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του ΤΕΠΙΧ που αφορούν σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.