Ευρετήριο Όρων

α) Συντομογραφίες όρων που χρησιμοποιούνται συχνότερα:

ΕΣΠΑ :Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (2007 – 2013 )
ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
ΑΜΕΑ Άτομα με αναπηρία
ΑΠΠ Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν
ΓΓΕΤ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δ΄ΠΠ Δ΄ Προγραμματική Περίοδος
ΔΕΠ Διυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραμμάτων
ΕΠ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ε&ΤΑ: Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
ΕΛΚΕ Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων
ΕΤΑΚ Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΚΑΕ Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.
ΕΚΕΠΙΣ Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση»
ΚτΠ: Κοινωνία της Πληροφορίας
ΚΜ Κράτη Μέλη
ΚΠ Κοινοτική Πρωτοβουλία
ΚΠΑ Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης
ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
ΜΜΕ: Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
ΜΚΟ: Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί / Οργανώσεις
ΝΕΕ Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες
ΝΘΕ Νέες Θέσεις Εργασίας
ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
ΟΠΕ Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου
ΟΚΕ Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
ΠΜΕ Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
ΠΕΠ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ΤΕΜΠΜΕ Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Ψ.Σ.: Ψηφιακή Σύγκλιση
β) Πλήρες Ευρετήριο όρων απο την ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ)