Ένταξη 383 επενδύσεων Εκσυγχρονισμού ΧερσαίωνΕμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Την απόφαση
ένταξης 383 επενδύσεων
Εκσυγχρονισμού Χερσαίων Εμπορικών
Οδικών Μεταφορών στο ΕΣΠΑ υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων
Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Γιώργος Γιαννούσης.

Πρόκειται για επενδύσεις
συνολικού προϋπολογισμού 42,9 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 29,8 εκατ.
είναι η δημόσια δαπάνη (Κοινοτική και κρατική συμμετοχή).
Σημειώνεται ότι η δημόσια δαπάνη αυξήθηκε από 26,13 στα 29,8 εκατ.
ευρώ προκειμένου να ενισχυθούν επιπλέον 45 προτάσεις που είχαν
αξιολογηθεί θετικά αλλά δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού. Επιπλέον, η απόφαση του
γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπει ότι άλλες 120 προτάσεις που
έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία πάνω από τη βάση μπορούν να ενταχθούν
στο μέλλον, εφόσον εξευρεθούν πρόσθετοι πόροι. Υπενθυμίζεται ότι το
πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού Χερσαίων Εμπορικών Οδικών Μεταφορών
προκηρύχθηκε το Δεκέμβριο του 2011 ενώ η προθεσμία υποβολής των
προτάσεων έληξε το Μάιο του 2012. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον
ΕΦΕΠΑΕ οι περισσότερες προτάσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί σε μεγάλο
ποσοστό, κάτι που σημαίνει ότι η απορρόφηση των κονδυλίων θα γίνει
άμεσα. Οι πληρωμές προς τους δικαιούχους αναμένεται να ξεκινήσουν
σε ορίζοντα 6 – 8 εβδομάδων. Ο εκσυγχρονισμός των εταιρειών
χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, θα δώσει τη δυνατότητα στις
συμμετέχουσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες οδηγούς να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις αρνητικές επιπτώσεις της
οικονομικής ύφεσης καθώς και να προσαρμοστούν ταχύτερα στην αλλαγή
των εμπορικών και καταναλωτικών συνηθειών, εξαιτίας της κρίσης.
Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει: •Μείωση του
μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού. •Προϋποθέσεις
μείωσης του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων με την εφαρμογή
συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης
οδηγών, τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση
των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, τη μείωση αγορών
ανταλλακτικών και σέρβις και την εφαρμογή προωθητικών ενεργειών.
•Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους
θέσης. •Δυνατότητα σταδιακής μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων
οδηγών-επιχειρήσεων και δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων με στόχο
την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις που
ενισχύονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων δαπάνες: – για
βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, – για την προμήθεια
και συντήρηση εξοπλισμού μηχανημάτων και συστημάτων σχετικών με τον
τομέα, – για ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας,
– για ενέργειες εκπαίδευσης, πιστοποίησης, συμβουλευτικών
υπηρεσιών, – για την ανάπτυξη e- Υπηρεσιών (e-marketplaces,
ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου), – για την συμμετοχή σε εκθέσεις,
κα. (via)