Τροποποίηση παραρτηματων ΙΙ,ΙΙΙ,ΧΙΙ & Παράταση Υποβολής στο προγ/μα ΠΕΠ ΜΜΕ

Εκδόθηκε στις 4/3/2013 η Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013” ως προς:

 • το Παράρτημα 2 (ΙΙ) “Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια”,
 • το Παράρτημα 3 (ΙΙΙ) “Κριτήρια Διαχωρισμού” και
 • το Παράρτημα 12 (ΧΙΙ) “Υποδείγματα Κειμένου Υπευθύνων Δηλώσεων”.

Ως προς το Παράρτημα 2 (ΙΙ) “Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια” γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:

 • Προστίθενται οι εξής νέοι Κωδικοί Αναπτυξιακής Δραστηριότητας (ΚΑΔ):
  • στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση» οι 30.12.11, 30.12.12, 30.12.19, 30.12.99, 24 εξαιρουμένου του 24.52
  • στη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες» οι 52.21.24.04, 77.21.10.04, 77.34.10.01, 77.34.10.02, 85.51.10.02 και 85.51.10.03.
  • Επίσης οι ΚΑΔ 37.00, 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32 και 39.00 μεταφέρονται από τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες» στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση».
  • Επιπλέον στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες οι ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων, δυναμικότητας σε κλίνες ≤100.

Ως προς τα Παραρτήματα  3 (ΙΙΙ) “Κριτήρια Διαχωρισμού” και 12 (ΧΙΙ) “Υποδείγματα Κειμένου Υπευθύνων Δηλώσεων”  γίνονται οι εξής τροποποιήσεις: 

 • Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με Α.Π. 648/08-02-2013 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 1118/15-02-2013) τα κριτήρια διαχωρισμού δεν έχουν εφαρμογή για τον ΚΑΔ 55 (Θεματική Ενότητα «Τουρισμός») στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, τα κριτήρια εξειδικεύονται περαιτέρω σύμφωνα με την ΚΥΑ με Α.Π. 4424/721/2-6-2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΠΑΑ) και τις σε αυτή οριζόμενες διατάξεις και αποφάσεις, όπως ισχύουν.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (βλ. Παράρτημα VIII, Πίνακας Α του Οδηγού).

Βρείτε συνημμένα την απόφαση τροποποίησης, καθώς και τα παραρτήματα ΙΙ,ΙΙΙ και ΧΙΙ