Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης των Αιτημάτων Θεραπείας (ΠΕΠ 2013)

Ανακοινώθηκε απο τον ΕΦΕΠΑΕ η συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας των προτάσεων που κρίθηκαν ως απορριπτέες στα πλαίσια του προγράμματος “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών” (ΠΕΠ 2013). Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας είναι να εξετάσει τα αιτήματα θεραπείας επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε περιπτώσεις απόρριψης.

Η επιτροπή, για κάθε αίτημα θεραπείας που εξετάζει, καταγράφει την απόφαση της σε πρακτικά και γνωμοδοτεί σχετικά στη Μονάδα Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Η Μονάδα Α2 προχωρεί σε έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης ενστάσεων. Σε περίπτωση αποδοχής ενστάσεων, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, προωθεί για αξιολόγηση τις σχετικές προτάσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο 12. «Διαδικασία Αξιολόγησης και Ένταξης Έργων» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος και στο Παράρτημα XIII. «Αρμόδια Όργανα και Διαδικασία Αξιολόγησης».

Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή και έκδοση της απόφασης ένταξης ή απόρριψης επενδυτικών σχεδίων και σε κάθε περίπτωση μετά και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης για όσες προτάσεις κριθεί απαραίτητο να αξιολογηθούν.

Η ομάδα έργου της Corfu Planning βρίσκεται στη διάθεση σας για να σας υποστηρίξει εξατομικευμένα, με εχεμύθεια, επαγγελματισμό και χωρίς καθυστέρηση. Εαν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Σχετικά αρχεία