Νέες αποφάσεις Ένταξης του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ»


Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης νέες Αποφάσεις Διαπίστωσης Πλήρωσης των Όρων της 30/10/2013 Απόφασης ένταξης – Έγκρισης Χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ» .

 Δείτε σχετικά :