Νέες αποφάσεις Ένταξης του προγράμματος “Ενίσχυση ΜΜΕ”

Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης νέες Αποφάσεις Διαπίστωσης Πλήρωσης των Όρων της 30/10/2013 Απόφασης ένταξης – Έγκρισης Χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος “Ενίσχυση ΜΜΕ” .

 Δείτε σχετικά :