Αποτελέσματα δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουρ/κών ΜΜΕ Επιχ/σεων»(Τουρισμός 2018)

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την Παρασκευή 28/12/2018 την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των 7.297 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Η υψηλή επενδυτική ζήτηση και η ανάγκη να υποστηριχτούν όσον το δυνατόν περισσότερα βιώσιμα και ποιοτικά επενδυτικά σχέδια οδήγησε στην απόφαση για αύξηση της διαθέσιμης δημόσιας  χρηματοδότησης, όπως είχε  ήδη ανακοινωθεί από το Σεπτέμβριο.

Στην  αρχική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠΑΝΕΚ προστέθηκαν, σύμφωνα με την 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης, 100 εκατομμύρια ευρώ από πόρους 11 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και παράλληλα διπλασιάστηκε η χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΕΚ από 120 σε 240 εκατ. ευρώ.

Αθροιστικά, η συνολική δημόσια δαπάνη μαζί με την υπερδέσμευση ανέρχεται σε 411.552.544 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα για ένταξη 2.527  επενδυτικών σχεδίων συνολικού επιλέξιμου επιχορηγούμενου  προϋπολογισμού 802.181.500 ευρώ, εκ των οποίων 1.786 εντάσσονται στο ΕΠΑΝΕΚ  και 741 εντάσσονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα .

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του εν λόγω προγράμματος & των εξειδικευμένων προϋποθέσεων που απαιτούσε να εκπληρωθούν, διαφαινόταν εξαρχής οτι δεν ήταν ένα πρόγραμμα για το καθένα. Τα στελέχη μας λειτουργώντας σύμφωνα με την υψηλή επιστημονική κατάρτιση και την επαγγελματική ευσυνειδησία που τους χαρακτηρίζει, ενημέρωσαν λεπτομερώς κάθε εν δυνάμει επενδυτή για την βαθμολογία που συγκέντρωνε η επιχειρηματική του ιδέα σε καθε ένα απο τα βαθμολογούμενα κριτήρια, υποβάλλοντας επιλεκτικά προτάσεις  οι οποίες αφενος μεν ήταν επιλέξιμες λογω τυπικών προϋποθέσεων, αφετέρου δέ, συγκέντρωναν βαθμολογία ηψηλή (άνω του μέσου όρου βαθμολογίας ένταξης  από προηγούμενες δράσεις Τουρισμού.  Με βάση τα  7297 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν πανελλαδικά  θετικό αποτέλεσμα -Ένταξη- πέτυχαν  2527  εξ΄αυτών, δηλαδή το γενικό ποσοστό επιτυχίας αγγίζει το 34,6%.  Τα  αποτελέσματα δικαίωσαν την επιλογή μας και την εμπιστοσύνη των πελατών που μας εμπιστεύτηκαν καθώς  το ποσοστό επιτυχίας του γραφείου μας υπερβαίνει σημαντικά το  γενικό μέσο όρο επιτυχίας.

Στα παρακάτω πεδία θα δείτε τα αποτελέσματα για όλη την Ελλάδα μέσω του ΕΠΑΝΕΚ και τις εντάξεις του περιφερειακού  Επιχ/κου προγράμματος Ιονίων Νήσων. Οι δυνητικά εντασσόμενοι φέρουν θα κληθούν μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά ένταξης.

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί απο τους δικαιούχους στη τήρηση των  ειδικών όρων που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και των  υποχρεώσεων που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ οι οποίοι  δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦΕΠΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της κοινοποίησης στον δικαιούχο της έκδοσης της απόφασης βαθμολογίας/ένταξης/απόρριψης του. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά για την ένταξή του και ειδικότερα για το Τεχνικό Παράρτημα του, στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού.

Καλή επιτυχία!!!

Συνημμένα Αρχεία
28/12/2018 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για τη Δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
28/12/2018 Απόφαση Ένταξης του ΠΕΠ Ι.Ν. για τη Δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
28/12/2018 Κατανομή τουριστικών επιχειρήσεων
28/12/2018 Εντάξεις τουριστικών επιχειρήσεων
28/12/2018 Αποφάσεις ένταξης λοιπών Περιφερειακών Επιχειρησιακών προγραμμάτων