Παράταση του χρόνου υλοποίησης για τις Δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό ‘Aλμα.

Αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων για τις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό ‘Aλμα στους 18 μήνες και στους 24 μήνες αντιστοίχως, από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων ένταξης.  Στις τροποποιήσεις περιλαμβάνονται πρόσθετες αλλαγές με σκοπό την απλούστευση και διευκόλυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων από πλευράς δικαιούχων, την  πιστοποίηση δαπανών από πλευράς ΕΦ, για την επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης των έργων. 

Δείτε την (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» εδώ

Δείτε εδώ την(5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό ‘Aλμα» εδώ