Αποτελεσματα στο πλαίσιο της Δράσης «e-λιανικό» για τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον χιλίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων (1584) ωφελούμενων με συνολική δημόσια δαπάνη 7.526.459,87 ευρώ, από τους οποίους οι πεντακόσιοι τριάντα τέσσερις (534) ανήκουν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι τριακόσιοι είκοσι έξι (326) στην περιφέρεια Ηπείρου, οι τριακόσιοι δέκα (310) στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων και οι τετρακόσιοι δεκατέσσερις (414) στην περιφέρεια Πελοποννήσου.Οι συνολικά ενταγμένοι ωφελούμενοι ανέρχονται στους τρεις χιλιάδες διακόσιους δύο (3.202) και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 15.123.083,51 ευρώ.
 Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ