Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»(Ν6ΝΤ-ΕΣΠΑ 2014-2020)

Σας ενημερώνουμε ότι στις 19/7/2022 εκδόθηκε η Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κου Ιωάννη Τσακίρη (ΑΠ: 4356/ 19-7-2022 – A∆A: Ψ1Σ346ΜΤΛΡ-Σ4Β) με θέμα «Δέκατη τρίτη (13η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Πιο συγκεκριμένα, στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ΔΡΑΣΗΣ τροποποιούνται τα κεφάλαια:

  • «6.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ», η κάτωθι υποενότητα:

Χρονοδιάγραμμα δράσης:

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους σαράντα οκτώ (48) μήνες και εκατό τριάντα δύο (132) ημέρες συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση που προθεσμία ορισθείσα κατά τα ανωτέρω λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα. Όταν με βάση την ανωτέρω ορισθείσα χρονική διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών έργων η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι μεταγενέστερη από την 31-12-2023, τότε ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12-2023. Επισημαίνεται ότι οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί μέχρι και την πρώτη (1η) εκταμίευση δημόσιας επιχορήγησης (εξαιρούμενης της προκαταβολής).

  • 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, Ενότητα 10.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, Σημείο Α) Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης: Στην τελευταία παράγραφο διαγράφεται η φράση: «Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών της προηγούμενης παραγράφου δεν έχει εφαρμογή».