Προκηρύχθηκε η δράση κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH»

Τρίτη 3 Απριλίου
2012

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την προκήρυξη
της δράσης κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH», προϋπολογισμού 120 εκ
ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή
Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). Η δράση αυτή αποτελεί μία
από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ενίσχυσης που έχουν
ανακοινωθεί μέχρι σήμερα στοχεύοντας έναν κλάδο που αποτελεί
στρατηγικό αναπτυξιακό στόχο.
Ουσιαστικά είναι ένας
μίνι-επενδυτικός νόμος που έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη
καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες.
Πιο συγκεκριμένα, βασικός σκοπός της είναι η ενίσχυση επενδυτικών
σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν
ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι το
τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με ποσοτικούς
στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική
δραστηριότητα. Η υλοποίηση των
επενδύσεων θα γίνεται σε δύο διακριτές φάσεις: η
πρώτη φάση
των επενδύσεων θα αφορά την υποστήριξη
της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών
(R&D stage), η δεύτερη φάση
τηνυποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών
(commercialization stage). Γενικές αρχές της δράσης ICT4GROWTH
είναι:

 • Η έμφαση στην δημιουργία
  νέας επιχειρηματικότητας αλλά και μεγάλων
  επενδύσεων
 • Η έμφαση στην
  οικονομία της γνώσης
 • Η κάλυψη πολλαπλών αναγκών:
  • Ενίσχυση
   ψηφιακής επιχειρηματικότητας – δημιουργία ανταγωνιστικού
   πλεονεκτήματος
  • Στήριξη επιχειρηματικότητας στα
   πρώτα στάδιά της
  • Ενθάρρυνση υλοποίησης
   καινοτόμων ιδεών με επιχειρηματικό ρίσκο, αλλά και με μεγάλη
   εξωστρέφεια
  • Έμφαση στη
   δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης
  • Στήριξη μεγαλύτερων σχεδίων με
   ευρύτερο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας
  • Αξιοποίηση νέου, υψηλής ποιότητας
   ανθρώπινου δυναμικού
 • Η έμφαση στη δυνατότητα «εξαγωγής» των λύσεων
  σε αγορές εκτός Ελλάδας.

Οι επενδύσεις που
θα χρηματοδοτηθούν θα διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, ανάλογα με το
ύψος τους: Κατηγορία
Ι,
από 300.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ και Κατηγορία ΙΙ,
έως 20.000.000 ευρώ. Επιλέξιμοι φορείς στην παρούσα δράση είναι
μεμονωμένες, υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση
επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως
νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική
επικράτεια. Ενδεικτικές θεματικές της παρούσας δράσης είναι οι
εξής: o Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη o
Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα o Τουρισμός, Πολιτισμός και
Ψυχαγωγία o Υγεία και Πρόνοια o
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες o Μεταφορές o Νέα
παγκόσμια αγορά του Internet Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο
πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέπει να αξιοποιούν νέες
τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν
περισσότερους τρόπους διάθεσης, όπως:
· Virtualization
(Servers, Storage, Networks, Apps, Desktops)
· Cloud Computing
· Energy Efficiency
& Monitoring (IT efficiency & reuse, Reduce of
energy consumption,) ·
Unified Communications (Technology issues (Mobile platforms /
Integration of corporate and social media streams), Organizational
issues) · Big Data
(Unstructured Data, Duplication of Data, Storage – thin
provisioning, Security, Backup – Storage Resource Management,
Compression etc) · Cloud
Computing · Grid
Technology · Web 2.0
· Internet of Things
· Open platforms
& Open Source software and applications
· Social Networks and
business · Media /
digital marketing ·
Mobile services – smart devices and applications evolution
· Location based services
/ GIS Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και ο Οδηγός της δράσης
«ICT4GROWTH» βρίσκονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας «Κοινωνία της
Πληροφορίας ΑΕ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ktpae.gr/,
καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
www.digitalplan.gov.gr
. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
μπορούν επίσης να ενημερώνονται τηλεφωνικά, καλώντας την «Κοινωνία
της Πληροφορίας Α.Ε» στο 213 –
13.00.700, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων θα
ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Η δράση εντάσσεται στο
πλαίσιο πολιτικής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», αξιοποιώντας πόρους
από όλες τις Περιφέρειες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς
πόρους. Δείτε το κείμενο της Προκήρυξης εδώ.
(Πηγή άρθρου: www.ktpae.gr)