Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων (ΑΕΙ,ΤΕΙ)


Συνέχεια

Ευρετήριο Όρων


α) Συντομογραφίες όρων που χρησιμοποιούνται συχνότερα:

ΕΣΠΑ :Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (2007 – 2013 )

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
ΑΜΕΑ Άτομα με αναπηρία
ΑΠΠ Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν
ΓΓΕΤ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Δ΄ΠΠ Δ΄ Προγραμματική Περίοδος
ΔΕΠ Διυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραμμάτων
ΕΠ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ε&ΤΑ: Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
ΕΛΚΕ Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων
ΕΤΑΚ Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΚΑΕ Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.
ΕΚΕΠΙΣ Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση»
ΚτΠ: Κοινωνία της Πληροφορίας
ΚΜ Κράτη Μέλη
ΚΠ Κοινοτική Πρωτοβουλία
ΚΠΑ Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης
ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
ΜΜΕ: Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
ΜΚΟ: Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί / Οργανώσεις
ΝΕΕ Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες
ΝΘΕ Νέες Θέσεις Εργασίας
ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
ΟΠΕ Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου
ΟΚΕ Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
ΠΜΕ Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
ΠΕΠ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ΤΕΜΠΜΕ Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Ψ.Σ.: Ψηφιακή Σύγκλιση

β) Πλήρες Ευρετήριο όρων απο την ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ) 

Ξεκινάμε!


logo-white-site-el3.jpg

Από 27/6/2012 θα μας βρείτε στα νεα μας γραφεία στην οδό:

Λεωφόρος Αλεξανδρας 39 & Γεωργίου Θεοτόκη,  

2ος Όροφος, Τ.Κ. 49100 – Κέρκυρα

Τηλ/Φαξ: 2661020815

Κινητό: 6978473592/6936970268

Email:   info@cplan.gr

Εγκρίσεις 166 εκατ. € στο 2ο κύκλο του Επενδυτικού Νόμου


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 13/6/2012 η διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γιάννης Στουρνάρας, δήλωσε σχετικά: «η χώρα χρειάζεται επενδύσεις ειδικά σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει αδιάκοπα το έργο του για την ανόρθωση της οικονομίας, μέσω της ενίσχυση της επιχειρηματικότητας».

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του 2ου κύκλου, είχαν κατατεθεί τον Οκτώβριο του 2011, 179 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 854 εκατ. €. Εξ αυτών εγκρίθηκαν ήδη τα 70, ενώ επί του παρόντος εξετάζονται και οι ενστάσεις των επενδύσεων που απορρίφθηκαν κατά το στάδιο της αξιολόγησης.

Αναλυτικότερα για τις εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων:

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011 Αριθμός 

εγκεκριμένων

επενδύσεων

Επιχορήγηση 

(€)

Φοροαπαλλαγή 

(€)

Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας 18 0 10.247.720
Καθεστώς Τεχνολογικής Ανάπτυξης 15 12.244.783 2.678.790
Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 6.245.426 2.676.611
Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5 14.429.019 5.482.255
Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 5.297.228 1.949.307
Περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ 1 1.600.000 400.000
Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3 5.107.976 2.189.133
Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 16.486.162 6.707.901
Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ 3 5.447.320 2.334.566
Περιφέρεια ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 1.050.077 450.033
Περιφέρεια ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 19.685.433 8.436.614
Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 3.041.996 1.303.712
Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5 22.739.248 8.182.094
ΣΥΝΟΛΟ: 70 113.374.669 53.038.737

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία, εντός των επομένων τριών μηνών θα συνταχθούν και εκδοθούν οι Αποφάσεις Υπαγωγής των επενδύσεων αυτών. (Πηγή ΥΠΑΑΝ)

Σύσταση «Ταμείου Καινοτομίας»


 

Η σύσταση αυτού του σύγχρονου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, γίνεται σε ολοκλήρωση του σχεδιασμού και της διαβούλευσης για το Ταμείο Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (venture capital), που είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας τον Ιανουάριο 2012.

Σκοπός του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» είναι η ενίσχυση καινοτόμων, δυναμικών επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής τεχνολογίας, με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) μέσω αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου. Βασική επιδίωξη αποτελεί και η παρακίνηση ιδιωτών επενδυτών να προμηθεύσουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε εταιρείες που τα αναζητούν, για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας. Η χρηματοδότηση που καταλήγει στις επιχειρήσεις είναι επιστρεπτέα, γεγονός που θα επιτρέψει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων του Ταμείου, με αποτέλεσμα σταδιακά να καταστεί βιώσιμο εργαλείο πολιτικής.

Θα χρηματοδοτηθούν καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Επιλέξιμες ενέργειες της πράξης είναι η χορήγηση κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη προσέλκυσης:

α.    προλειτουργικών κεφαλαίων (από 40.000 έως 250.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο) ή

β.    κεφαλαίων εκκίνησης (από 250.000 έως 1.500.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο).

Το συνολικό κεφάλαιο του Ταμείου εκτιμάται ότι θα ανέλθει τουλάχιστον σε 30 εκ. €, εκ των οποίων τα 21 εκ. € αντιστοιχούν στη δημόσια δαπάνη και τα υπόλοιπα σε ιδιώτες επενδυτές. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Για την υλοποίηση των στόχων της πράξης το κεφάλαιο θα τοποθετηθεί σε ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, που θα ιδρυθούν ειδικά για τους σκοπούς του Ταμείου Καινοτομίας μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, και τα οποία θα έχουν τη μορφή του Α.Κ.Ε.Σ. ή αντίστοιχη νομική μορφή παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου που λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους-μέλους.

Η πράξη εστιάζεται σε πέντε (5) θεματικούς τομείς προτεραιότητας της νέας οικονομίας, που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο των οποίων οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια:

– Υγεία και Βιοτεχνολογίες

– Τρόφιμα και Αγροτική Ανάπτυξη

– Ενέργεια

– Περιβάλλον

– Νανοτεχνολογίες και Προηγμένα Υλικά

Μέσα στους επόμενους 2 μήνες το ΤΑΝΕΟ σε συνεργασία με τους ιδιώτες επενδυτές που θα επιλεγούν μετά από δημόσια πρόσκληση, θα απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση  μέσω του διαχειριστή των κεφαλαίων σε καινοτομικές επιχειρήσεις. (Πηγή ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.)

439 νέες καινοτόμες επιχειρήσεις εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»


Στη χρηματοδοτική ενίσχυση 439 επενδυτικών σχεδίων νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προχωρεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, του ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης υλοποίησης του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» χρηματοδοτείται από το  επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας ( ΕΠΑΝ ΙΙ ) του ΕΣΠΑ 2007-13.

Στο Πρόγραμμα υπεβλήθησαν συνολικά 1.148 επενδυτικές προτάσεις και εντάσσονται, μετά την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης, 439 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 63,135 εκ. ευρώ, εκ των οποίων το 56,5% αφορούν σε υπό σύσταση και νεο-ιδρυθείσες επιχειρήσεις και το 43,5% αυτών σε υφιστάμενες (έως 5 έτη λειτουργίας). Η δημόσια δαπάνη των εντασσόμενων επενδυτικών έργων, η οποία καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό Δημόσιο, ανέρχεται στα 37.881.065,87 ευρώ, ποσό που υπερέβη τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αλλαγή του προτύπου μοντέλου ανάπτυξης και τη στροφή προς την καινοτομία. Το έντονο ενδιαφέρον τόσο των νέων ανθρώπων, όσο και των νέων επιχειρήσεων, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, να αναλάβουν ρίσκα και να δραστηριοποιηθούν σε καινοτόμες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας επιβεβαιώνει με τον πιο σαφή τρόπο, τα στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που υιοθετεί το Υπουργείο, τα οποία προσβλέπουν στην ουσιαστική ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας της χώρας.

Η 18μηνης διάρκειας υλοποίηση των εντασσόμενων επενδυτικών προτάσεων, αφορά στην ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που θα μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή/και μια κατοχυρωμένη τεχνογνωσία, η οποία δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί οικονομικά, σε επιχειρηματική καινοτομία.

Το ποσοστό κάλυψης της δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 60% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ο οποίος κυμαίνεται από 30.000 έως 300.000 ευρώ για επενδύσεις μεταποιητικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα και από 20.000 έως 200.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια άλλων επιλέξιμων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως του τομέα των υπηρεσιών.

Όσον αφορά στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, τα εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια επέλεξαν ένα διευρυμένο πεδίο τομέων, όπως οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η οικολογική καινοτομία και η ενεργειακή αποδοτικότητα, ο τομέας της μεταποίησης κ.λ.π., γεγονός που επιβεβαιώνει το εύρος εφαρμογής και την ευελιξία του Προγράμματος. Μάλιστα, εξαιτίας του αυξημένου ενδιαφέροντος των υποψήφιων επενδυτών και της υψηλής ποιότητας των προτάσεων, το Πρόγραμμα αναμένεται να αποτελέσει στο μέλλον σημαντικό εργαλείο για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ώθησης της παραγωγικής οικονομίας.

Δείτε τον πίνακα όπου παρατίθενται τα χαρακτηριστικά των εντασσόμενων προτάσεων ανά Περιφέρεια: Πίνακας_προτάσεις_ανά_Περιφέρεια (πηγή ΥΠΑΑΝ)

Γνωμικό

H Corfu Planning επιθυμώντας να βοηθήσει το επενδυτικό κοινό ουτως ώστε οι τοπικοί επιχειρηματίες να γνωρίσουν τις χρηματοδoτικές ευκαιρίες του ΕΣΠΑ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις προσφέρει μια νέα Υπηρεσία απολύτως ΔΩΡΕΑΝ!
Στείλτε μας email, πείτε μας την επενδυτική σας ιδέα και θα σας απαντήσουμε μέσω SMS για το πρόγραμμα που μπορεί να σας χρηματοδοτήσει. Απλα μη ξεχάσετε να συμπληρώσετε τον αριθμό κινητού σας!

Νέες Υπηρεσίες Δωρεάν Ενημέρωσης απο την Corfu Planning