Διευκρινήσεις για την υποβολή αιτήσεων στη δράση «ICT4GROWTH»

Τρίτη 22 Μαΐου 2012

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στη δράση «ICT4GROWTH» θα ανακοινωθεί από την εταιρία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για τον πρώτο κύκλο υποβολής, η οποία βάσει του Οδηγού της δράσης είχε οριστεί για τις 08-06-2012. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής θα ανακοινωθεί σύντομα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης.
Επιπλέον, με στόχο την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στη διαμόρφωση των επενδυτικών τους σχεδίων, θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο δικτυακό τόπο  της δράσης το «Έντυπο Υποβολής Αίτησης» καθώς και «Οδηγίες – Εξειδίκευση του Οδηγού της δράσης ICT4GROWTH».
Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και ο Οδηγός της δράσης «ICT4GROWTH» βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο της δράσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ict4growth.ktpae.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» www.digitalplan.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να υποβάλλουν γραπτώς τα ερωτήματά τους είτε μέσω του ηλεκτρονικού helpdesk στη διεύθυνση ict4growth@ktpae.gr είτε με fax (210 – 97.36.760), ώστε αυτά να ληφθούν υπόψη και στα σημεία εξειδίκευσης του Οδηγού.
Βασικός σκοπός της δράσης ICT4GROWTH είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», αξιοποιώντας πόρους από όλες τις Περιφέρειες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.
( Πηγή άρθρου http://ict4growth.ktpae.gr )