Αποτελέσματα Ιονίων Νήσων για Δυνητικούς δικαιούχους των ΠΕΠ

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7778/1994/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» – Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για δυνητικά εντασσόμενα έργα.